top of page
logo sepoc.png
SePoC:           Material de Suport / Guia hàbitats
Llistat d’habitats
 
Aquestes són les tipologies d'hàbitats que registrem
 
 
 1. Sense vegetació
 2. Pedreres / penya-segats interiors i paviments i afloraments
 3. Penya-segats costaners
 4. Platges i dunes, sense vegetació
 5. Dunes vegetades i prats de duna litoral
 6. Prats mediterranis
 7. Prats montans
 8. Prats alpins
 9. Prats amb pastura
 10. Espais d’herbes altes
 11. Clars i vessants dominades per Falguera (Pteridium sp)
 12. Barreres vegetals
 13. Matollars alts
 14. Matollars baixos
 15. Bosc esclerofil·le
 16. Bosc coníferes mediterrani
 17. Bosc coníferes montà
 18. Bosc de ribera
 19. Bosc caducifoli
 20. Bosc mixt
 21. Boscos artificials i deveses
 22. Zones recentment tallades / bosc en fase inicial
 23. Línies d'arbres o arbredes disperses
 24. Zones humides
 25. Zones empantanades sense aigua oberta (per exemple, canyissos)
 26. Zones inundables i humides temporals
 27. Zones humides salines
 28. Conreus herbacis
 29. Cultius intensius
 30. Cultius hortícoles
 31. Cultius ecològics
 32. Fruiterars
 33. Ruderal
 34. Parcs, Jardins
 35. Mosaics d’herbes / herbes / terra nua de passeigs de fusta, tanques i carrils verds
 36. Zones extenses de gespa, herba curta, zones re-vegetades
 

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page