top of page
logo sepoc.png
logo sepoc.png
SePoC
Seguiment de Pol·linitzadors de Catalunya:  SePoC
 
SePoC és un protocol estandaritzat per seguir amb ciència ciutadana les poblacions de pol.linitzadors de Catalunya.
Els pol·linitzadors, què són?
Els pol.linitazadors són un pilar ecològic fonamental. El  78-94% de les plantes silvestres són pol·linitzades per animals (Ollerton et al. 2011)., a més els grups d’insectes que conformen els pol.linitzadors són la base alimentària de molts nivells superiors de la cadena tròfica.
Els serveis de pol·linització de cultius que ofereixen aquest insectes arriba fins a  un 90% del global dels  tipus de cultius (Klein et al. 2007). S’han estimat mundialment  el valor econòmic dels serveis de pol·linització en més de 215 milions de dòlars (dòlars americans 2005) (Gallaiet al 2009). Els cultius pol·linitzats per insectes proporcionen una diversitat dietètica i de nutrients crucial. (Chaplin-Kramer et al. 2014).
Així doncs els pol·linitzadors són una peça clau tan per el correcte funcionament dels ecosistemes com pel benestar humà.
Els seus cicles de vida relativament curts, la seva alta exposició a productes tòxics presents en el medi natural, la seva talla petita, i la gran sensibilitat que tenen a factors ambientals els fa molt bons bioindicadors per avaluar  l’estat de conservació dels nostres ecosistemes.
Degut a un seguit de factors  els pol·linitzadors, com la resta d’insectes estan experimentant una forta davallada en les seves poblacions, tal i com s’ha observat en diversos estudis científics a nivell europeu, quantificant-la entre un 25 i el 80% .
 
Quin objectiu té SePoC?
 
SePoC, neix amb l'obejctiu de tenir dades clares de l'estat de les poblacions de pol·linitzadors de Catalunya al llarg del temps.
SePoC.cat és una metodologia de control sistemàtic de d’insectes pol·linitzadors de Catalunya mitjançant ciencia ciutadana.
 
Té com a objectiu proporcionar dades estadísticament robustes que, juntament amb anàlisis  dels registres a llarg termini de l’ocurrència d’espècies, permetin estudiar com canvien les poblacions de pol·linitzadors en tot tipus de entorn (natural o no).
 
SePoC.cat es basa en tota l'experiència prèvia del sistema de seguiment de pol·linitzadors establert al Regne Unit i a Irlanda POMS-UK, POMS-Ie, POMS-KYadapta  la metodologia a la realitat mediterrània del nostre entorn.

Com estudia els pol·linitzadors SePoC?
 
SePoC.cat estableix un mètode per controlar l'abundància d'insectes pol·linitzadors a través d'una xarxa de quadrats d'1 km per cobrir tot tipus de paisatges naturals, agrícoles, semi naturals i urbans.
 
El protocol descrit aquí inclou la trampa de  panera, anomenades trampes PAN, combinada amb avaluacions senzilles d’hàbitat i recomptes cronometrats d’insectes florals anomenats recomptes FIT (aquest últim recompte FIT s’està implementant més àmpliament com a activitat autònoma en virtut del mètodes de monitorització de pol·linitzadors per POMS-UK, POMS-Ie, POMS-KY i SePoC.cat),
S’ha de realitzar idealment en una visita mensual al punt de mostreig cada any (amb parcel·les de baix esforç (degut a la dificultat d’accés) és pot centrar l'època de mostreig de maig a setembre ).
 
La metodologia SePoC.cat ha estat dissenyada per ser realitzada per una persona en un sol dia i ha estat testasa durant un estudi pilot en el regne unit per assegurar-se que les dades que recopilin seran adequades per detectar canvis a llarg termini en insectes pol·linitzadors.
 
El protocol també ha estat dissenyat per ser implementat per voluntaris no experts i, per tant, no requereix un alt grau d'expertesa en tècniques d'identificació o monitoratge de pol·linitzadors.
 
Les mostres obtingudes s’han de classificar a nivell de grans grups i és recullen per part del projecte per classificar-les i identificar-les al nivell d’espècies, però us demanem que introduïu les altres dades de l’enquesta en línia .
 
L’objectiu és crear, establir i monitoritzar una xarxa de parcel·les escampades per tot Catalunya.
 
 
SePoC.cat utilitza tres metodes de mostreig que poden ser utilitzats de forma individual o de forma convinada
 
  • Trampes de panera o Trampes PAN
 
  • Recomptes Flor – Instecte -Temps o Recomptes FIT
     
  • Transectes de recompte
 
 
Les  metodologies que s'utilitzen són molt senzilles, i poden ser usades per qualsevol persona que vulgui participar del projecte, SePoC aconsegueix detectar canvis en les poblacions de pol·linitzadors conseqüència de tots aquells factors que estan amenaçant la biodiversitat del nostre entorn.
 
SePoC estudia els pol·linitzadors d'una forma ecosistemica generalista, fent recompte només dels grans grups funcionals de pol·linitzadors: Borinots, Abelles, Abelles de la mel, Vespes, Sírfids (mosques "disfrassades" d'abelles), Altres dípters, Papallones i Arnes, Escarabats >3mm, Petits insectes <3mm (inclosos escarabats del pol·len) i Altres insectes.
 
Aquesta aproximació de l'estudi dels pol·linitzadors permet tenir una idea clara a nivell d'ecosistema, i poder comparar diferents ecosistemes entre si, ja que es dil·lueixen el factors locals i  temporals a la que es veuen sotmeses les diferents espècies de pol·linitzadors. A més la facilitat de reconèixer aquest grups fa que qualsevol observador pugui obtenir dades fácilment.

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page